Çalışmanın Aşamaları ve Beklenen Çıktıları


Turizm Sektörü Çalışanları için Eğitim Materyalleri 

Seyahat ve konaklama sektörü çalışanları için eğitim materyalleri oluşturulması planlanmaktadır. Bu eğitim materyalleri çocuk hakları ve çocuğa karşı şiddet konularında çalışanları bilgilendirmeyi amaçlar. Eğitim materyalleri eğitmen rehberi ve kurum içi eğitim materyalinden oluşur. Eğitmen rehberi çocuk hakları, çocuğa karşı şiddet konularında personeli eğitecek eğitmenleri yetiştirmeyi planlayan bir çıktıdır. Kurum içi eğitim materyali ise aynı konularda şirketlerin, kurumların hizmet içi eğitimlerine dahil etmeleri beklenen kısa eğitim çıktısıdır. 

Turizm Sektörü Çalışanları için Eğitici Eğitimleri

Eğitim materyallerinin oluşturulmasının ardından turizmde çocuk haklarının güçlendirilmesine yönelik üç pilot bölge belirlenecek ve eğitici eğitimleri bu bölgelerde uygulanacaktır. Bu eğitimler ile beklenen, çocuklar için sağlıklı ve güvenli bir turizm oluşturmak, sektör çalışanlarında çocukların haklarına yönelik duyarlılık geliştirmek ve acil durumlarda yapılması gerekenleri öğrenmeleridir. Eğitimler bu alanda sektör çalışanlarını eğitecek eğitmenler yetiştirmeye odaklanacaktır.

Turizm Sektörü Müşterileri için Bilgilendirici Materyaller

Seyahat ve turizm sektörlerinde çalışanlara ek olarak bu sektörde yer alan misafir, müşteri ve yolcuların da bilinçlenmesi gerekir. Çocuk haklarına duyarlı ve acil durumlarda yapılması gerekenler konusunda farkındalık sahibi olan müşterilerin varlığı çocukların korunmasında belirleyici nitelikte olacaktır. Bu sebeple otel müşterileri ve yolcuların bilinçlenmelerine hizmet edecek türden materyallerin hazırlanarak dağıtımının yapılması bu çalışmanın amaçlanan faaliyetlerinden bir tanesi olacaktır. 

Mülteci, Göçmen ve Sığınmacılar için Bilgilendirici Materyaller

Türkiye'de mülteci, göçmen ve sığınmacı çocuklar kırılgan ve risk altında olan bir grubu oluşturmaktadırlar. Bu çocukların çocuk ticareti suçlarına çekilmemeleri için bilinçlendirilmeleri planlanmaktadır.Çocuk hakları, çocuğa karşı şiddet ile seyahat ve turizm sektöründe ticari sömürüde kullanılmamalarına yönelik bilgilendirici materyaller beş ayrı dilde hazırlanarak hedef kitleye ulaştırılması sağlanacaktır. Bu çalışma için göçmen ve mülteciler odaklı çalışan sivil toplum kurumları ile işbirliği yürütülecektir. 

Büyük Ölçekli Konferanslar

İki sene sürecek olan uzun soluklu bu çalışma kapsamında iki tane büyük ölçekli bilgilendirme konferansı organize edilecektir. Konferanslar çocuk dostu turizm ve turizmde çocuk hakları ile çocuğa karşı şiddetin engellenmesi konularına odaklanacak ve bu konulara taraf olan tüm devlet kurumları temsilcileri, sivil toplum kurumları, turizm sektöründe aktif olan şirket sahipleri davet edilecektir. Büyük ölçekli bu iki konferansın amacı çocuk dostu turizm, çocuk hakları, çocuğa karşı şiddet alanlarındaki çalışmaların daha görünür hale gelmesini sağlamaktır. Bununla birlikte turizmde çocukların sömürü riskine dikkatleri çekmek ve özel sektörün çocuk haklarının korunması  konularında üzerlerine düşen sorumluluğun farkına varmalarını sağlamaktır. 

Savunuculuk Faaliyetleri

Çalışma kapsamında özel sektörde çocuk hakları konusuna dikkatleri çekmek amacıyla yasa ve politika yapıcılar nezdinde savunuculuk faaliyetleri yürütülecek ve konu hakkında politika notu hazırlanacaktır. Politika notu uluslararası standartlarda olacak ve Türkiye’deki yasalarda bu alandaki eksikliklere dikkat çekmeyi amaçlayacaktır.

Uluslararası Sözleşme ve Ortaklıklar

Seyahat ve konaklama sektörü temsilcilerinin “Seyahat ve Turizm Sektöründe Çocukların Sömürüden Korunmaları için Davranış Kuralları”nı ve “Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi”ni imzalamaları teşvik edilecektir. Bu yolla çocuk sömürüsüne karşı mücadele veren ulusal ve uluslararası şirketler arasındaki iletişimin güçlendirilecek ve iyi örneklerin paylaşımının desteklenecektir.