ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDET VE ÇOCUK SÖMÜRÜSÜ

Çocuğa karşı şiddet, en yalın tanımıyla çocuk haklarının ihlalidir. BMÇHS 19. maddeye göre “şiddet”, bedensel veya zihinsel her tür saldırı, yaralama ve istismar, ihmal ve ihmalkâr davranış, kötü muamele ve cinsel istismar dahil her tür sömürü şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanım, çocuğun evinde veya baş- ka bir yerde maruz kalacağı tüm şiddet formlarını kapsar. Ayrıca, şiddet yalnızca yetişkinlerle çocuklar arasında değil, çocukların kendi aralarında da ortaya çıkabilir. 

Çocuğa karşı şiddet türlerinden biri olan çocuk sömürüsü, yetişkinlerin değişik biçimlerde, çocuğun görece güçsüzlüğünden faydalanarak maddi kazanç sağlamasıdır. Çocuk sömürüsü çeşitleri arasında çocuk işçiliği ve iş yerinde şiddet, çocuk pornografisi, seyahat ve turizmde çocuk cinsel sömürüsü ve çocuk ticareti bulunmaktadır.

Birleşmiş Milletler tahminlerine göre, 18 yaşından küçük 150 milyon kız çocuk ve 73 milyon erkek çocuk sömürüye maruz kalmaktadır.

Kaynaklar: 

Turizm ve Seyahat Sektöründe Çocuğa Karşı Şiddet Nasıl Ortaya Çıkar?

Çocuk işçiliği, iş yerinde şiddet, çocuk ticareti ve çocuk sömürüsü turizm ve seyahatte çocuğa karşı şiddetin ortaya çıkabilen farklı biçimleridir. 

Çocuk İşçiliğinin Tanımı

Çocukların yaptıkları işlerin hepsi, ortadan kaldırılmak istenilen çocuk işçiliği kategorisine girmez. Çocukların ve ergenlerin sağlıklarına ve kişisel gelişimlerine zarar vermeyecek ya da eğitimlerini aksatmayacak işler yapmalarına genellikle olumlu bakılır. “Çocuk işçiliği” çoğu kez çocukları çocukluklarını yaşamaktan alıkoyan, potansiyellerini ve saygınlıklarını eksilten, fiziksel ve zihinsel gelişimleri açısından zararlı işler olarak tanımlanır. 

En aşırı biçimleri düşünüldüğünde çocuk işçiliği çocukları köleleştirir, ailelerinden ayırır, onları ciddi tehlikelerle, hastalıklarla karşı karşıya bırakır, çok küçük yaşlarda büyük kentlerin sokaklarında kendi başlarının çaresine bakacak duruma düşürür. Belirli “çalışma” biçimlerinin “çocuk işçiliği” sayılıp sayılmayacağı çocuğun yaşına, yapılan işin türüne ve aldığı zamana, gerçekleştiği koşullara ve ülkelerin bu alanda gözettikleri hedeflere bağlıdır. Dolayısıyla yanıt hem ülkeden ülkeye hem de belirli bir ülkede sektörden sektöre farklılık gösterir. 

Çocuk işçiliği çok farklı biçimler alabilirken, öncelik, 182 sayılı ILO Sözleşmesi’nin 3’üncü maddesinde tanımlanan en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğine hemen son verilmesidir. Bu işler doğası gereği ya da gerçekleştiği koşullar nedeniyle çocuğun fiziksel, zihinsel ya da ahlaki iyi olma halini tehlikeye düşürecek işler “tehlikeli işler” olarak tanımlanır.


Daha fazla bilgi için:
http://www.ilo.org/ankara/areas-of-work/child-labour/lang--tr/index.htm

Turizm ve Seyahatte Çocuk Sömürüsü Nedir?

Turizm ve Seyahatte Cocuk Cinsel Sömürüsü, çocuklarla cinsel temas amacıyla kendi yaşadığı yerleşimden, bölgeden ya da ülkeden ayrılarak başka yerlere giden bir kişinin çocukları cinsel yönden sömürmesidir. Sömürü eyleminde bulunan turistler kendi ülkelerinde seyahat edenler olabileceği gibi uluslararası turistler de olabilir. Turizm ve Seyahatte Cocuk Cinsel Sömürüsünün çocuklarla teması kolaylaştıran konaklama, ulaşım ve turizmle ilgili hizmetlerle bağlantısı vardır ve suç işleyen kişi bu sayede çevredekiler tarafından pek fark edilmeme gibi bir avantaja sahiptir.

Bu tür bir sömürü dünyanın herhangi bir yerinde görülebilir ve bundan muaf herhangi bir ülke ya da turistik varış yeri söz konusu olmamakla birlikte özellikle az gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerde sıklıkla görülmektedir.

Daha fazla bilgi için: 
http://ctcs-mucadele.net/cocuklara-yonelik-cinsel-amacli-turizm-ile-mucadele-sorular-ve-yanitlar.html